KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DÖNÜK BİLGİLENDİRME METNİ

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (“TÜREB”) olarak 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi – TÜREK (“Toplantı”) katılım sağlamanız ile edineceğimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işleyeceğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek
isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri Sorumlusu Unvanı: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Adres: Mutlukent Mah. 2038.Sokak No:15 06800 Çankaya / Ankara
Telefon Numarası: (0312) 474 0274
Faks: (0312) 474 0275
Web sitesi: www.tureb.com.tr

2. İşlenecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları
Toplantımıza kaydınızı ve katılımınızı sağlamak üzere ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, çalıştığınız kurum ve görev bilgilerinizden ibaret kişisel verileriniz ile toplantı sırasında kaydını alacağımız tarafınıza ait görsel verileriniz, etkinliğin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenecektir ve tanıtım amacıyla TÜREB’e ait internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yayımlanabilecektir.

Bunun yanı sıra kabul etmeniz halinde, tercih ettiğiniz elektronik posta adresi yahut telefon bilgisi üzerinden sizinle birliğimiz ve faaliyetlerinin tanıtımı, gelecekte yapılacak olan etkinliklere tarafınızı davet etmek için veri, ses, görüntü içerikleri vb. elektronik iletilerin sizinle paylaşılması amacıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Toplantıya katılmak üzere bizimle paylaşacağınız ve toplantı sırasında kaydını alacağımız kişisel verileriniz kısmen ve tamamen otomatik toplanacaktır.

Görsel verilerinizin anılmış şekillerde işlenmesi ile sizinle kuracağımız ticari iletişim; açık rızanız bulunması halinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda vermiş olduğunuz rızayı her zaman bize yukarıdaki iletişim kanallarından talebinizi yazılı olarak ileterek geri alabilirsiniz.

Toplantıya katılım sağlamanız için toplayacağımız kişisel verilerinize dönük işleme faaliyetlerimiz ise toplantının düzenlenmesine yönelik meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki gerekçelerine dayalı olarak ve bu sınırlar içerisinde gerçekleşecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarımın Yapılacağı Üçüncü Taraflar
Kişisel verileriniz; etkinlik organizasyonu, birliğimizin tanıtımı ve bunların iletişimlerinin yürütülmesi ile ilişkili olarak hizmet aldığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortakları ve tedarikçilerimize, açık rızanızın bulunması halinde Toplantı’nın gerçekleşeceği mecranın, TÜREB’in, yahut hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilerinin, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilebilecek, işlenebilecek ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılabilecektir. Açık rızanızı her zaman yukarıda yer alan açık adresimize yahut info@tureb.com.tr adresine e-posta göndererek talebinizi iletmek suretiyle geri alabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Süreçlerine İlişkin Haklarınız
KVKK ve ilgili tüm yasal mevzuata göre kişisel verilerinize ilişkin olarak birtakım haklarınız bulunmaktadır. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesinde sıralanmış ve aşağıda anılmakta olan haklarınızı her zaman info@tureb.com.tr e-posta adresinden TÜREB yetkililerine ulaşmak suretiyle yahut yazılı başvurunuzu yukarıda anılmış, TÜREB’e ait, açık adrese ileterek kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır:
a) Sizinle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Toplantı’ya katılmakla paylaşacağım kişisel verilerimin TÜREB tarafından işlenmesine dönük faaliyetlere ilişkin açıklamaları içeren Kişisel Verilerin İşlenmesine Dönük Bilgilendirme Metni’ni okudum.

ONAY

1- Toplantı sırasında tarafıma ait görsel verilerin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından kayda alınmasını ve tanıtım amacıyla TÜREB’e ait internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yayınlanmasını kabul etmekteyim.

2- Toplantıya katılımım nedeniyle TÜREB tarafından elde edilecek kişisel verilerimin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (“TÜREB”) tarafından Toplantı’nın gerçekleşeceği mecranın, TÜREB’in, yahut hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilerinin, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilmesini, işlenmesini ve bu sebeplerle yurt dışına aktarılmasını kabul etmekteyim.